Cảm giác này giống như bị tước xuống đất nhung (và Appel tuyên bố NicoTHER Chelsea Woman là một ảnh hưởng). Những người kỳ lạ cũng như thường xuyên kỳ lạ từ Thụy Điển với lời bài hát là những thách thức nổi loạn đối với cơ sở.
Cơ thể đốt [LP] của Henrik Appel